Priser: Planteskolen er uafhængig af prisdannende foreninger. Indhent tilbud. Tilbuddet er givet under forudsætning af vellykket kultur, lykkelig hjemkomst af indkøbte varepartier, samt force majeure Erstatning kan ikke overstige faktura pris.

Planteprøver: Vareprøver, der fremsendes efter gensidig aftale uden efterfølgende ordre, beregnes som alm. køb, dvs. planterne faktureres til vejledende priser ekskl. fragt. Der fremsendes for barrodsplanter min. 250 stk.

Levering: Fragt beregnes til kostpris.

Betaling: Netto kontant forud for levering. For beløb, der ikke er indbetalt til forfaldstid, beregnes 2 % renter pr. måned. Planterne forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er sket.

Forbehold: Enhver ordre er bindende, når vi har afgivet skriftlig ordrebekræftelse, dog med forbehold for vellykket kultur, planmæssig fremkomst af indkøbte planter samt force majeure.

Reklamation: Eventuelle reklamationer skal fremsættes straks efter modtagelsen af varerne. Erstatning/nedslag i prisen kan ikke overstige fakturaprisen.

Vækst: Vi påtager os intet ansvar for vækst, da vejrforhold, kultiveringsforhold og håndtering har afgørende betydning.

Værneting: Eventuelle tvister afgøres ved Retten i Horsens.

Emballering: Vi benytter papirsække + papkasser, der beregnes til kostpris.  

Produktansvar Sælger er ikke ansvarlig for skader på eller tab på fast ejendom, løsøre m.m. forvoldt af leverede planter eller frø, efter at disse er overgivet i købers varetægt. Sælger er heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, misvækst eller andre økonomiske konsekvenstab, medmindre køber kan dokumentere, at sælger har handlet groft uagtsomt. Såfremt sælger præsenteres for krav fra tredjemand, skal køber straks overtage sagen som sin egen og i enhver henseende holde sælger skadesløs.